Semináře

9. 3. 2016 Seminář: Potraviny pro 21. století (foto)

Seminář navazoval na seminář Klimatická snídaně. Účastníci si prohloubili znalosti o ekologických dopadech pěstování potravin v regionu v návaznosti na globální témata.

3. 11. 2015: Seminář: Klimatická snídaně (foto)

Projektová aktivita byla zaměřena na ekologické dopady při výrobě potravin a na výchovu

17. 3. 2015: Seminář: Šumava romantická a poetická (foto)

V prostorách ekologického centra proběhl seminář zaměřený na Šumavu a Bavorský les. Fotograf Vladislav Hošek účastníky provedl projekcí snímků pořízených v obou národních parcích. Část fotografií byla pořízena ve veřejnosti nepřístupných částech prvních zón parků.

První část semináře byla určena zejména žákům a pedagogickým pracovníkům školy. Následující část byla určena pro širokou veřejnost.

7. 11. 2014: Seminář pro pedagogy: Využití moderní techniky v ekologickém vzdělávání (foto)

Seminář byl zaměřen na praktické provádění experimentů s měřícím systémem Pasco a metody práce s mikroskopy a stereolupami využitelné ve výuce přírodovědných předmětů v základních a ve středních školách. V názorných ukázkách bylo předvedeno doplnění jednoduchými a snadno dostupnými pomůckami tak, aby efektivita měření a pozorování dosahovala co nejlepších výsledků. Účastníci se seznámili s dosavadními aktivitami ekologického centra. V průběhu diskuze byly probrány reálné možnosti další spolupráce se školami v regionu.

10. 10. 2014: Seminář pro veřejnost: Využití moderní techniky v ekologickém vzdělávání (foto)

Seminář určený nejširší veřejnosti byl zaměřen na praktické provádění experimentů s měřícím systémem Pasco a metody práce s mikroskopy a stereolupami v ekologickém vzdělávání. Účastníci měli možnost měřit fyzikální a chemické veličiny, pozorovat přírodniny. Seznámili se s dosavadními aktivitami ekologického centra. Následovala diskuse, během níž byly projednány možnosti využití ekologického centra pro širokou veřejnost.

12. 2013: Seminář: Biotop voda (foto)

V první části semináře seznámila Mgr. Zdena Skalická účastníky semináře s tématem chemických procesů probíhajících v živých organismech a jejich prostředí. Následovala komentovaná prezentace o velkých vodních dílech česko-bavorského pohraničí, jejich významu pro člověka, ale i o negativních a pozitivních dopadech na biotop.

Druhá část semináře byla zaměřena na experimenty využitelné ve výuce přírodovědných předmětů v základních a středních školách. Při experimentech byl využit systém měřících přístrojů Pasco a vyzkoušena metodika práce ve skupinách.

Největším přínosem semináře pro jeho účastníky byly experimenty v přírodovědných předmětech realizované často i s pomocí velmi jednoduchých a snadno dostupných pomůcek.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.