Projektové dny

17. 12. 2015: Projektový den se Staatliche Berufsschule 2 Passau (foto)

Projektový den partnerských škol se realizoval v Passau. Žáci z obou škol plnili praktické zaměřené na Dunaj a přírodu kolem něho v přírodních lokalitách. Projektová aktivita kromě vzdělávání v ekologické tématice přispěla k vzájemnému poznávání a navázání užších osobních kontaktů mezi vyučujícími a žáky na obou stranách hranice.

 4. 11. 2015: Projektový den s MŠ Volyně – Zavírání zahrady (foto)

Projektový den byl zaměřen na ekologické vzdělávání předškolních žáků. Při činnostech byla prověřena metodika vzdělávání dětí v předškolním věku.

 30. 9. – 1. 10. 2015: Studienreise der Schulleiter nach Volyne (foto)

Třídenní aktivita pro skupinu ředitelů středních odborných škol, zástupců Regierung von Niederbayern, Krajského úřadu JčK, města Volyně, České školní inspekce a Hospodářské komory byla kromě ekologického vzdělávání zaměřena také na propagaci projektu u dolnobavorských škol. Účastníci se seznámili s nabízenými aktivitami ekologického centra. Praktické činnosti byly zaměřeny na ekotop lesa. Prvního dne akce se dále zúčastnila skupina zástupců žáků partnerské školy Joseph-von-Fraunhofer-Schule  Staatliche Berufsschule I Straubing mit Außenstelle Bogen.

Projektová aktivita kromě vzdělávání v ekologické tématice přispěla k vzájemnému poznávání a navázání užších osobních kontaktů mezi zástupci středních škol a jejich zřizovatelů na obou stranách hranice a k propagaci ekologického centra.

 4. 6. 2015: Projektový den se ZŠ Katovice – Šumava a Bavorský les (foto)

Projektový den s žáky základní školy se věnoval fauně a flóře Šumavy a Bavorského lesa. Teoretická část probíhala v odborných učebnách. Následovala praktická část realizovaná ve školní zahradě a arboretu.

14. 5. 2015: Projektový den s MŠ, ZŠ a PŠ Strakonice, Plánkova 430 (5. – 7. třída) (foto)

Projektový den s žáky základní školy se věnoval fauně a flóře Šumavy a Bavorského lesa. Praktická část proběhla v ekologické zahradě.

23. 4. 2015: Den Země (foto)

Žáci školy pod vedením vyučujících přírodovědných předmětů připravili ke Dni Země aktivitu pro žáky všech volyňských škol, která se zabývala odpady a jejich dalším využitím. Pro menší žáky si připravili takové aktivity, aby formou her pochopili význam třídění odpadů a jejich ukládání do určených nádob. Starší žáci ve skupinách sbírali odpad ve vybraných částech Volyně. Následně si žáci mohli prohlédnout nově vybudovaný sběrný dvůr města Volyně.

21. 4. 2015: Projektový den s MŠ, ZŠ a PŠ Strakonice, Plánkova 430 (foto)

Projektový den s žáky základní školy se věnoval fauně a flóře Šumavy a Bavorského lesa.

10. 4. 2015: Projektový den se ZŠ Čkyně (foto)

Projektový den s žáky základní školy byl zaměřen na téma vody, koloběh vody v přírodě a její ochranu.

20. 3. 2015: Závěrečná konference (foto)

Při příležitosti ukončení projektu byla uspořádána slavnostní závěrečná konference. Konference se zúčastnili ředitelé a zástupci partnerů projektu, ředitel Regierung von Niederbayern pan Roland Ilg, člen Rady Jihočeského kraje a starosty města Volyně pan Ing. Václav Valhoda, zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, České školní inspekce, ředitelé a koordinátoři environmentálního vzdělávání škol v Jihočeském kraji a další hosté.

V úvodu ředitelé partnerů projektu zhodnotili přínos projektu. Následovaly odborné referáty žáků školy a prezentace fotografií Šumavy a Bavorského lesa pana Vladislava Hoška. V další části se účastníci konference seznámili s využitím moderní techniky v ekologickém centru a s výstavou makrofotografií vytvořených žáky školy.

V průběhu diskuze si partneři projektu a účastníci konference vyměnili zkušenosti v ekologickém vzdělávání a s přeshraniční spoluprací.

18. 3. 2015: Projektový den se Staatliche Berufsschule 2 Passau na Šumavě (foto)

Jednalo se o společnou aktivitu s partnerskou školou z Passau, při které pracovaly společně skupiny žáků obou škol. Projektové týmy připravily při svém setkání aktivity na téma les a vyšší patra lesa na Šumavě.

Žáci začali poznávání Šumavy v Železné Rudě. Následně se přesunuli na Lipensko. Měřili fyzikální veličiny s měřícím systémem Pasco na stezce v korunách stromů v Lipně. Studovali vyšší vegetační patra lesa a věnovali se třídění a zpracování odpadů

4. 3. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. v Bavorském lese (foto)

Jednalo se o společnou aktivitu s partnerskou školou ve Zwieselu, při které pracovaly společně skupiny žáků a pedagogů obou škol. Projektové týmy připravily při svém setkání aktivity na téma les a vyšší patra lesa v Bavorském lese.
Při přejezdu Šumavy a Bavorského lesa byly na více místech měřeny fyzikální veličiny tak, aby mohlo dojít k jejich srovnání. Následně žáci pracovali ve dvou skupinách. První skupina se v přírodní lokalitě Bavorského lesa na stezce v korunách stromů v Neuschönau věnovala měření fyzikálních veličin pomocí systému Pasco a dále studovala vyšší vegetační patra lesa a pozorovala následky kůrovcové kalamity na hřebenech. Další činnost probíhala v prostorách informačního střediska a ve venkovních výbězích zvěře, kde žáci získávali informace o fauně a flóře Bavorského lesa a seznamovali se s možnostmi ochrany lesa zvolenými bavorskou stranou. Druhá skupina prováděla měření ve Zwieselu. Dále navštívila zařízení, které se věnuje vzdělávání handicapovaných osob. Účastníci se seznámili s venkovním areálem zařízení a s možnostmi jeho využití.

6. 2. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. ve Volyni (foto)

Jednalo se o projektový den s partnerskou školou ze Zwieselu. V průběhu společných aktivit se pilotně zkoušely dosud připravené pracovní listy zaměřené na ekologickou zahradu a arboretum. Ověřovala se jejich využitelnost v odlišných vzdělávacích systémech obou zemí.

Následně žáci navštívili pobytové zařízení určené pro osoby se zdravotními omezeními.  Seznámili se se systémem jejich vzdělávání a s venkovními areály zaměřenými na pěstování rostlin a chov drobného zvířectva.

2. – 3. 12. 2014: Projektové dny v Staatliche Berufsschule I Straubing-Bogen (foto)

Jednalo se o dvoudenní aktivitu s partnerskou školou, při které pracovaly společně skupiny žáků obou škol.
Projektové týmy obou škol společně se žáky naplánovaly činnosti, které se realizovaly ve smíšených skupinách. V průběhu aktivit se pilotně zkoušely dosud připravené pracovní listy zaměřené na vodu a les. Ověřovala se jejich využitelnost v odlišných podmínkách bavorského školství. V průběhu druhého dne se všichni žáci zúčastnili slavnostního dne ve škole, který tradičně organizují střední školy ve Straubingu v adventním čase. Akce byl kromě vedení obou partnerských škol přítomen také zástupce bavorské vlády.

12. 11. 2014: Projektový den se Staatliche Berufsschule 2 Passau v Haus am Strom (foto)

Projektový den partnerských škol se realizoval v centru ekologického vzdělávání v Haus am Strom.
Pracovní tým projektu projednal aktivity ve spolupráci s pracovníky Haus am Strom. Žáci z obou škol pracovali ve dvou skupinách vedených pracovníky Haus am Strom. Obě skupiny plnily praktické úkoly zaměřené na přírodní lokalitu Dunaje a jeho živočišné a rostlinné druhy. Další činnost probíhala v prostorách ekologického centra, kde žáci získávali další informace o fauně a flóře povodí Dunaje a seznamovali se s možnostmi ochrany přírody zvolenými bavorskou stranou.

31. 9.-1. 10. 2014: Projektové dny se ZŠ Komenského Horažďovice a Grund- und Mittelschule Kirchberg im Wald (foto)

Jednalo se dvoudenní aktivitu se základními školami, s nimiž byla nově navázána spolupráce. Projektové týmy obou škol společně se žáky připravily činnosti s tématem Šumavy.

Praktická část aktivit proběhla v přírodních lokalitách Šumavy. Žáci se zaměřili především na biotop lesa. Studovali lokality Jezerní slatě, Borové Lady a Kvildy. Společná činnost probíhala v prostorách informačního střediska, kde žáci získávali údaje o fauně a flóře Šumavy a seznamovali se s možnostmi ochrany lesa. Následovalo poznávání vybraných přírodních lokalit Šumavy.

V průběhu druhého projektového se žáci základních škol nejdříve seznámili se školou a s organizací přírodovědného vzdělávání. Poznatky z přírodních lokalit Šumavy následně využili při vzdělávání zaměřeném na geografii, faunu a flóru Šumavy. Druhý den byl uzavřen aktivitami v Horažďovicích.

26.6. 2014: Projektový den v Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. (foto)

Jednalo se o úvodní projektovou aktivitu skupin žáků a pedagogů s partnerskou školou ve Zwieselu. Nejdříve se pracovní skupina seznámila se školou v Zwieselu.

Praktická část se realizovala v přírodní lokalitě Bavorského lesa na stezce v korunách stromů v Neuschönau. Žáci se zaměřili na ekotop les. Studovali vyšší vegetační patra lesa a pozorovali následky kůrovcové kalamity na hřebenech. Další činnost probíhala v prostorách informačního střediska a ve venkovních výbězích zvěře, kde žáci získávali informace o fauně a flóře Bavorského lesa a seznamovali se s možnostmi ochrany lesa zvolenými bavorskou stranou.

Jednalo se o první společnou aktivitu, na které pracovaly slupiny žáků obou škol. Projektové týmy připravily společně při svém setkání téma aktivity na téma vodstvo Dunaje a jeho přítoků. Žáci obou škol téma zpracovávali nejdříve v třídních kolektivech. Na společné setkání v Passau si připravili prezentaci svých výsledků. Společně také projednali výsledky projektu „Konsumverhalten von Jugendlichen“.
Následně se seznámili se školou v Passau, s prací v její laboratoři a s propracovaným systémem tříděné odpadu ve škole. Na závěr setkání žáci bavorské školy připravili prohlídku centra města a nábřeží Dunaje.

30. 5. 2014: Projektový den v Staatliche Berufsschule 2 Passau (foto)

Jednalo se o projektový den v partnerské škole s celým pedagogickým sborem. Aktivity probíhaly v odborných učebnách a v laboratoři školy. Pedagogové pracovali v 6 skupinách pod vedením vyučujících z bavorské školy. Následně se seznámili se systémem školství v Bavorsku, prostorami školy a s výukou odborných předmětů.

Pracovní tým projektu projednal časový harmonogram a možnosti další odborné spolupráce. Došlo k dohodě o další činnosti Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu ve Volyni.

Na závěr setkání učitelé bavorské školy připravili prohlídku centra města a nábřeží Dunaje. Společně s našimi pedagogy komentovali následky dosud největší záplavy v novodobé historii Passau. Společně se zamýšleli nad příčinami záplav.

22. 4. 2014 Den Země (foto)

Projektová aktivita ke Dni Země byla zaměřena na dětskou skupinu ve věku od pěti do osmi let, na žáky předškolního vzdělávání z Mateřské školy a dvou tříd Základní školy ve Volyni.

Základem aktivního dopoledne byly hry a soutěže s ekologickou tématikou. Děti a žáci se vzdělávali při třídění odpadů, sběru kovového odpadu pomocí magnetických udiček, poznávání zvířátek a rostlin z našeho prostředí, při rozlišování přírodnin pohmatem, kreslení ryby pomocí spojovacích bodů.

13. 3. 2014: Projektový den se školou Staatliche Berufsschule I Straubing-Bogen pořádaný ve Volyni (foto)

Projektový den navázal na předcházející úspěšnou společnou akci pořádanou ve Straubingu. Žáci obou škol pracovali společně na zadaných úkolech. Seznámili se také s analýzou vzorků vody a přírodnin, pod mikroskopy si prohlédli preparáty vodních organizmů. Projednali výstupy projektového dne konaného 14. listopadu 2013 ve Straubingu. Souběžně probíhal projekt žáků oboru s výučním listem v cukrářských dovednostech. Společné aktivity přispěly k prohloubení osobních kontaktů mezi žáky a vyučujícími.

Projektový den včetně jeho slavnostního zakončení proběhl za účasti zástupců Krajského úřadu Jihočeského kraje a starosty města Volyně.

14. 11. 2013: Projektový den v Staatliche Berufsschule I Straubing-Bogen (foto)

Projektové týmy obou škol společně se žáky připravily aktivitu s tématem vodstvo Dunaje, vyhledávání zdrojů jejího znečištění a fauna a flóra v okolí Dunaje. V rámci aktivity žáci změřili fyzikální a chemické parametry vody v Dunaji a v jejím přítoku Moosmühlbach a odebrali vzorky vody pro další zkoumání v laboratoři.

Skupina žáků navštívila ekologickou naučnou stezku ve Straubingu a seznámili se s jejími stanovišti. Naučná stezka provází návštěvníky stanovišti zaměřenými na místní faunu a flóru s důrazem a stromy a ptactvo, které na nich sídlí. Zcela na závěr se všichni žáci zúčastnili slavnostního ukončení projektu ve škole.

Projektová aktivita kromě vzdělávání v ekologické tématice přispěla k vzájemnému poznávání a navázání prvních osobních kontaktů mezi žáky a vyučujícím.

7. 11. 2013: Projektový den v Staatliche Berufsschule 2 Passau (foto)

Jednalo se o první společnou aktivitu, na které pracovaly skupiny žáků obou škol. Projektové týmy připravily společně při svém setkání téma aktivity na téma vodstvo Dunaje a jeho přítoků. Žáci obou škol téma zpracovávali nejdříve v třídních kolektivech. Na společné setkání v Passau si připravili prezentaci svých výsledků. Společně také projednali výsledky projektu „Konsumverhalten von Jugendlichen“.

Následně se seznámili se školou v Passau, s prací v její laboratoři a s propracovaným systémem tříděné odpadu ve škole. Na závěr setkání žáci bavorské školy připravili prohlídku centra města a nábřeží Dunaje. Žáci komentovali následky dosud největší záplavy v historii Passau. Společně se zamýšleli nad příčinami záplav. Vzhledem k předchozí návštěvě Haus am Strom dokázali dobře odlišit absorpční schopnost krajiny regulované části Dunaje v Passau a přirozeného meandrového toku kolem Haus am Strom.

10. 2013: Projektový den v Haus am Strom (foto)

Během návštěvy ekologického centra Haus am Strom jsme se seznámili s jeho expozicí a činností.  Měli jsme možnost vyzkoušet si práci s exponáty. Následně jsme pod vedením pracovnice centra pracovali v terénu. Měřili jsme fyzikální a chemické veličiny vody v Dunaji a odebrali její vzorky pro analýzu v laboratoři.

Navázání spolupráce s centrem Haus am Strom považujeme za velký přínos pro projekt. Můžeme čerpat z činnosti bavorského centra a vycházet z několikaletých zkušeností jeho pracovníků. Žáci se mohou seznamovat s jeho činností a společně s bavorskými partnery se vzdělávat v ekologické tématice.

22. 4. 2013 Den Země (foto)

Žáci školy pod vedením vyučujících přírodovědných předmětů připravili ke Dni Země aktivitu pro žáky všech volyňských škol, která se zabývala odpady a jejich dalším využitím.

Pro menší žáky si připravili takové aktivity, aby formou her pochopili význam třídění odpadů a jejich ukládání do určených nádob. Pro starší žáky byla připravena prezentace ke třídění odpadů. Potom starší žáci ve skupinách sbírali odpad ve vybraných částech Volyně. Na závěr dopoledních aktivit jim byl promítnut film o kácení stromů v Šumavském národním parku.

Odpoledne si žáci a veřejnost mohli prohlédnout nově vybudovaný sběrný dvůr města Volyně, kde pracovníci Technických služeb města Volyně objasnili význam sběrných dvorů, separaci odpadů a jejich likvidaci a zdůraznili nebezpečí spojená se špatnými likvidačními technikami.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.