Projektové aktivity

Hlavním cílem projektu je podpora školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání a zvýšení vzdělanosti žáků, studentů, pedagogických pracovníků a veřejnosti příhraniční oblasti v ekologické problematice. Dalším cílem je zatraktivnění přírodovědných předmětů a posílení společného vzdělávání Čechů a Bavorů.

Vybudováním ekologického centra zaměřeného na oblast Šumavy a Bavorského lesa se zlepší  dostupnost a možnosti ekologického vzdělávání žákům, studentům a pedagogům nejen partnerských škol, ale také dalších škol v regionu a veřejnosti. Ekologické centrum podpoří výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce mladých lidí ze sousedních zemí. Zvýší jejich povědomí odpovědnosti za stav životního prostředí a posílí ekologické vnímání a návyky na základě poznávání přírody a prevencí vzniku možných zdrojů zněčištění.

Ekologické centrum má k dispozici odbornou učebnu a laboratoř s knihovnou, se sbírkovým a obrazovým materiálem a laboratorním vybavením. Ekologická zahrada a arboretum se zaměřují na byliny a dřeviny Šumavy a Bavorského lesa a na využití solární energie a dalších obnovitelných zdrojů energie.

V Jižních Čechách a v Bavorsku probíhají pravidelné aktivity zaměřené na odběr vzorků vody pro porovnání míry znečištění vodních toků a vyhledávání potencionálních zdrojů znečištění vody. Další aktivity směřují k tématu ekotopů les – prostudování vyšších vegetačních pater lesa a srovnání pralesovitého zbytku horského lesa s udržovaným horským lesem. Projektových aktivit se zúčastňují týmy českých a dolnobavorských žáků a pedagogů. Materiály shromážděné v těchto aktivitách se používají v další práci v ekologickém centru v pracovních dílnách.

Projektové dny probíhají v centru ekologické výchovy a v přírodních lokalitách (např. povodí Otavy a Volyňky – posouzení míry znečištění a porovnání s bavorskými řekami, NP Šumava, lom u Černětic, PR Na Opukách – Zechovice, PR Opolenec, PR Záhorský rybník – mokřadní louky, tůně u Hajské). Semináře a výstavy jsou určeny žákům, pedagogům i široké veřejnosti.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.