2. – 3. 12. 2014: Projektové dny v Staatliche Berufsschule I Straubing-Bogen

2. – 3. 12. 2014: Projektové dny v Staatliche Berufsschule I Straubing-Bogen (foto)

Jednalo se o dvoudenní aktivitu s partnerskou školou, při které pracovaly společně skupiny žáků obou škol.
Projektové týmy obou škol společně se žáky naplánovaly činnosti, které se realizovaly ve smíšených skupinách. V průběhu aktivit se pilotně zkoušely dosud připravené pracovní listy zaměřené na vodu a les. Ověřovala se jejich využitelnost v odlišných podmínkách bavorského školství. V průběhu druhého dne se všichni žáci zúčastnili slavnostního dne ve škole, který tradičně organizují střední školy ve Straubingu v adventním čase. Akce byl kromě vedení obou partnerských škol přítomen také zástupce bavorské vlády.

7. 11. 2014: Seminář pro pedagogy: Využití moderní techniky v ekologickém vzdělávání

7. 11. 2014: Seminář pro pedagogy: Využití moderní techniky v ekologickém vzdělávání (foto)

Seminář byl zaměřen na praktické provádění experimentů s měřícím systémem Pasco a metody práce s mikroskopy a stereolupami využitelné ve výuce přírodovědných předmětů v základních a ve středních školách. V názorných ukázkách bylo předvedeno doplnění jednoduchými a snadno dostupnými pomůckami tak, aby efektivita měření a pozorování dosahovala co nejlepších výsledků. Účastníci se seznámili s dosavadními aktivitami ekologického centra. V průběhu diskuze byly probrány reálné možnosti další spolupráce se školami v regionu.

12. 11. 2014: Projektový den se Staatliche Berufsschule 2 Passau v Haus am Strom

12. 11. 2014: Projektový den se Staatliche Berufsschule 2 Passau v Haus am Strom (foto)

Projektový den partnerských škol se realizoval v centru ekologického vzdělávání v Haus am Strom.
Pracovní tým projektu projednal aktivity ve spolupráci s pracovníky Haus am Strom. Žáci z obou škol pracovali ve dvou skupinách vedených pracovníky Haus am Strom. Obě skupiny plnily praktické úkoly zaměřené na přírodní lokalitu Dunaje a jeho živočišné a rostlinné druhy. Další činnost probíhala v prostorách ekologického centra, kde žáci získávali další informace o fauně a flóře povodí Dunaje a seznamovali se s možnostmi ochrany přírody zvolenými bavorskou stranou.

10. 10. – 9. 11. 2014: Výstava při příležitosti otevření CEV Volyně

10. 10. – 9. 11. 2014: Výstava při příležitosti otevření CEV Volyně (foto)

Výstava byla umístěna ve vstupní chodbě Městského úřadu ve Volyni. Na několika panelech byly umístěny fotografie a informační materiály věnované přípravě a realizaci projektu s partnerskými školami, výstavbě a vybavení ekologického centra a jeho dosavadní činnosti.

10. 10. 2014: Seminář pro veřejnost: Využití moderní techniky v ekologickém vzdělávání

10. 10. 2014: Seminář pro veřejnost: Využití moderní techniky v ekologickém vzdělávání (foto)

Seminář určený nejširší veřejnosti byl zaměřen na praktické provádění experimentů s měřícím systémem Pasco a metody práce s mikroskopy a stereolupami v ekologickém vzdělávání. Účastníci měli možnost měřit fyzikální a chemické veličiny, pozorovat přírodniny. Seznámili se s dosavadními aktivitami ekologického centra. Následovala diskuse, během níž byly projednány možnosti využití ekologického centra pro širokou veřejnost.

150. výročí založení školy: 8. listopadu 2014

plakat

Slavnostní otevření Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu ve Volyni

Slavnostní otevření Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu ve Volyni

Centrum ekologického vzdělávání U Kaštanu ve Volyni bylo slavnostně otevřeno 10. října 2014 pod záštitou člena Rady Jihočeského kraje a starosty města Volyně pana Václava Valhody. Pro podporu ekologického vzdělávání byly vybudovány nové prostory v podkroví historické budovy vybavené moderní výpočetní a měřicí technikou, ekologická zahrada a arboretum.

Fotogralerie ze slavnostního otevření

31.9.-1.10.2014: Projektové dny se ZŠ Komenského Horažďovice a Grund- und Mittelschule Kirchberg im Wald

31.9.-1.10.2014: Projektové dny se ZŠ Komenského Horažďovice a Grund- und Mittelschule Kirchberg im Wald (foto)

Jednalo se dvoudenní aktivitu se základními školami, s nimiž byla nově navázána spolupráce. Projektové týmy obou škol společně se žáky připravily činnosti s tématem Šumavy.
Praktická část aktivit proběhla v přírodních lokalitách Šumavy. Žáci se zaměřili především na biotop lesa. Studovali lokality Jezerní slatě, Borové Lady a Kvildy. Společná činnost probíhala v prostorách informačního střediska, kde žáci získávali údaje o fauně a flóře Šumavy a seznamovali se s možnostmi ochrany lesa. Následovalo poznávání vybraných přírodních lokalit Šumavy.
V průběhu druhého projektového se žáci základních škol nejdříve seznámili se školou a s organizací přírodovědného vzdělávání. Poznatky z přírodních lokalit Šumavy následně využili při vzdělávání zaměřeném na geografii, faunu a flóru Šumavy. Druhý den byl uzavřen aktivitami v Horažďovicích

10.10. Slavnostní otevření – pozvánka

Slavnostní otevření Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu ve Volyni

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu ve Volyni, které pro veřejnost proběhne v rámci dne otevřených dveří 10. října 2014 od 12 do 17 hodin. Představíme Vám nově vybudované prostory v podkroví historické budovy a moderní výpočetní a měřící techniku využitelnou v environmentálním a přírodovědném vzdělávání.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

30. 5. 2014: Projektový den v Staatliche Berufsschule 2 Passau

Projektový den v Staatliche Berufsschule 2 Passau (foto)

Jednalo se o projektový den v partnerské škole s celým pedagogickým sborem. Aktivity probíhaly v odborných učebnách a v laboratoři školy. Pedagogové pracovali v 6 skupinách pod vedením vyučujících z bavorské školy. Následně se seznámili se systémem školství v Bavorsku, prostorami školy a s výukou odborných předmětů.

Pracovní tým projektu projednal časový harmonogram a možnosti další odborné spolupráce. Došlo k dohodě o další činnosti Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu ve Volyni.

Na závěr setkání učitelé bavorské školy připravili prohlídku centra města a nábřeží Dunaje. Společně s našimi pedagogy komentovali následky dosud největší záplavy v novodobé historii Passau. Společně se zamýšleli nad příčinami záplav.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.